Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je pondelok, 21.10.2019.

Kalendár akcií


späť 

Názov:

XIX. ročník Slansko-Beskydská 33

Organizátor:KST Lišiaci Prešov
Dátum:10. august 2019

XIX. ročník  PRECHOD  BESKYDSKÝM PREDHORÍM A SLANSKÝMI VRCHMI 

Akcia je vhodná pre peších turistov ako aj  pre cyklo-turistov

 

Zraz účastníkov  prechodu: 08:30 hod. Domaša, Dobrá pri plecháči alebo 7:00 hod. parkovisko pri nákup.stredisku OBI Prešov (mikrobus, autá)

Po celej trase, bude sprevádzať účastníkov sprievodné vozidlo.

Účastnícky poplatok: 5,00 € – členovia  KST, 6,00 € - nečlenovia   KST, 2,00 € - deti do 14r

Štartovné: V cene štartovného  je porcia gulášu, cestovné do strediska zrazu, odvoz batožiny a účastnícky list.     

Ubytovanie: Možnosť  ubytovania  v  turistickej  ubytovni alebo v chatách, poplatok za 1 noc – 12,50 € alebo nič. Ubytovanie  zabezpečíme iba  na základe  objednávok, ktoré  je  potrebné n a h l á s i ť do 4. augusta  2019 formou správy SMS. V prípade neúčasti na akcii, možnosť odvolania sa  do 4. augusta pred  začiatkom akcie. Po tomto termíne, náklady na akciu a ubytovanie ste povinní uhradiť

 

Stravovanie: Po príchode o 19:30 hod. v altánku vyhodnotenie akcie, podávanie gulášu a zábava do rána.  Potom z vlastných  zásob. 

Sprchovanie bude u Migaša.

Poistenie: Každý člen turistiky s platným preukázom a členskou známkou je na akcii poístený. Nečlenovia štartujú na vlastnú zodpovednosť. Za deti je zodpovedný rodič.                       

 

Účastníci akcie  -  musia rešpektovať  pokyny organizátorov  akcie. Štartuje sa  za  každého počasia!

 

P o k y n y  usporiadateľa  a sprievodcu trasy: Usporiadateľ odporúča mať vhodnú turistickú  výstroj  a  výzbroj. Nakoľko trasa vedie po horskom teréne, ako aj po asfaltovej  ceste.

 

Vedúci  t r a s y :  Mgr.  Patrik  K o t o r a

T r a s a: Domaša Dobrá plecháč (298,8)- hore vlekom a po nami vyznačenom chodníku do Skrabské, kostol (150) – zel.zn. cez Zahumienky a Družst. dvor a po asf. ceste Bystré (180), známy hostinec – prestávka 1hod.- modrou zn. po asf. ceste Hermanovce/T. (280) – Kukurelýho chata 817– Kuria hora (823)– sedlo Červena mláka (855)– Zlatá Baňa (590)– Sigord, Kamenný jarok (370) a  ukončenie  akcie.

 

P r o g r a m: posedenie v altánku - grilovanie, atď.

Dňa 11. 8. 2019  Individuálne odchody domov.

K i l o m e t r á ž:     37,5  km

P r e v ý š e n i e:    9 1 3 ,8 m n. m.

 

O r g a n i z á t o r: K o t o r a Dušan Jozef, predseda OT  KST  Prešov, Privát: 080 01 Prešov, Námestie 1. Mája 1, Č. tel.: 0905 529 667,  E-mail : kotora.dusan@gmail.com

Objednávky : počet osôb, ubytovanie ( aké) , číslo OP. do 4. 8. 2019

 

Ú č a s  t n í c k y  poplatok,  za ubytovanie, cestovné a štartovné sa platí 10. 8. 2019  pred začatím akcie na Domaši Dobrej alebo parkovisku, pred OBI Prešov od 06:45 do 07:00 hod.

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť.