Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je utorok, 21.9.2021.

Klub (Odbor)

Tatran Prešov

Prosím sledovať Aktuality, kde budeme uverejňovať informácie o schôdzkach. Od 16.6.2021 sa budeme stretávať v Posádkovom klube Mukačevská 20 o 17.00 hod.Ako sa stať členom KST Tatran Prešov

Prihláška - vyplnenú prihlášku za člena KST Tatran Prešov doniesť na stretnutie členov. Stretnutia sa uskutočňujú vždy v stredu o 17.00 hod.

Členom sa môže stať každý so záujmom o turistické aktivity, ktorý zaplatí členský príspevok (ročný) do konca februára v konkrétnom roku.

Členské poplatky:
Dospelý (do 61 rokov) 11€
Mládež (do 15 rokov) 5€
Študenti (16-26 rokov)
(okrem študentov externého štúdia)
7€
Dôchodcovia (62-69 rokov) 7€
Dôchodcovia (nad 70 rokov a ZŤP) 5€

Každý člen má právo podieľať sa na činnosti klubu, na tvorbe plánu podujatí a účasťou na ponúkaných podujatiach, kde prijíma program akcie, ktorý bol stanovený vedúcim akcie. V prípade ak sa vedúci nemôže zúčastniť akcie, hľadá si výmenu vedúceho akcie a upovedomí o tom predsedu klubu. Vedúci spracuje podrobný plán akcie s ktorým oboznámi účastníkov 14 dní pred plánovanou akciou.

Pri autobusových zájazdoch je poplatok 5€. O kratších zájazdoch rozhodne výbor. U mladších členov ako 18 rokov je poplatok 0€. Hlási sa a vyberá 14 dní pred podujatím na stretnutí (v stredu), v týždni pred akciou je možné doplniť z ostatných klubov alebo z nečlenov KST. Pri zájazde neplatí vedúci. V prípade neúčasti si náhradníka hľadá účastník zásadne v spolupráci s vedúcim zájazdu (uprednostnení sú členovia KST Tatran Prešov). V opačnom prípade sa zaplatený príspevok nevracia! Pri akcíách do vysokohorského terénu, skupina VhT je nápomocná pri organizovaní akcie.

Pri ostatných podujatiach, ktoré sú v pláne KST Tatran Prešov a dodatočne naplánovaných akciách, sa vedúcemu hradí cestovné v plnej výške (nie MHD). Účastníkom celoslovenských podujatí sa hradí účastnícky poplatok. Schôdzky sa konajú každú stredu o 16.30 hodine v zasadačke MsÚ (z Jarkovej ulice).

Preplatenie cestovného za použitie vlastného motorového vozidla 0,15 € na km.

Poistenie do zahraničia si každý účastník akcie uzatvára samostatne.

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť!