Klub slovenských turistov regiónu Prešov - Prešov, Sabinov, Lipany top_down
Dnes je streda, 19.6.2024.

Klub (Odbor)

Tatran Prešov

Prosím sledovať Aktuality, kde budeme uverejňovať informácie o schôdzkach. Od 16.6.2021 sa budeme stretávať v Posádkovom klube Mukačevská 20 o 17.00 hod.Členstvo v KST Tatran Prešov pre rok 2024

Prihláška - vyplnenú prihlášku za člena KST Tatran Prešov doniesť na stretnutie členov. Stretnutia sa uskutočňujú vždy v stredu o 17.00 hod.

KST Tatran Prešov vykonáva organizovanú turistiku v skupinách.
Členom sa môže stať každý so záujmom o turistické aktivity, kto zaplatí členský príspevok.

Členské poplatky na rok 2024:
Dospelí (18 až 61 rokov) 15€
Mládež (do 15 rokov) 5€
Študenti (16 až 26 rokov) 10€
Dôchodcovia (62 až 69 rokov) 10€
Dôchodcovia (nad 70 rokov, ZŤP) 5€

Členský preukaz s platnou známkou a fotografiou je v zmysle vykonávacieho predpisu KST č.1/2011 platný do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku. Ak v niektorom roku člen neuhradí členský poplatok, stráca členstvo a za jeho obnovenie v ďalšom roku si KST Tatran Prešov účtuje manipulačný poplatok 5€.

Každý člen má právo podieľať sa na činnosti klubu, na tvorbe plánu podujatí a zúčastňovať sa na ponúkaných podujatiach.

Organizácia podujatí
Podujatia sa organizujú prednostne podľa schváleného plánu, ale rozhodnutím výboru je možné plán doplniť alebo inak upraviť. Pre každé podujatie je určený vedúci. V prípade, ak sa vedúci nemôže zúčastniť, hľadá si náhradu a upovedomí o tom predsedu klubu alebo výbor. Vedúci spracuje podrobný plán akcie, s ktorým oboznámi účastníkov najneskôr na klubovom stretnutí v týždni prechádzajúcom týždňu, v ktorom sa akcia koná, resp. v rovnakom termíne zabezpečí zverejnenie potrebných informácií na klubovej webstránke. Po ukončení akcie vedúci predloží vyúčtovanie, vypracuje krátku správu o podujatí a zabezpečí fotodokumentáciu pre webstránku a kroniku.
Každý zúčastnený svojou účasťou prijíma program akcie, ktorý bol stanovený vedúcim.

Na podujatia bez potreby dopravy (resp. s využitím verejnej dopravy) a s neobmedzeným počtom účastníkov nie je prihlásenie potrebné. Ak nie je stanovené inak, môžu sa ich zúčastniť aj členovia iných klubov resp. nečlenovia KST.

Na podujatie s obmedzeným počtom účastníkov je možné prihlásiť sa a uhradiť poplatok najneskôr na klubovom stretnutí v týždni prechádzajúcom týždňu, v ktorom sa akcia koná. Prihlásenie je možné realizovať aj telefonicky, emailom resp. iným podobným spôsobom, pričom za zrealizované sa považuje až po potvrdení vedúcim. Po potvrdení prihlásenia automaticky vzniká povinnosť úhrady poplatku.

Pri autobusových zájazdoch je poplatok za dopravu 8€. Pri zájazdoch do vzdialenejších destinácií je možné zvýšiť poplatok za dopravu. Podobne zvýšený poplatok bude pri účasti menej ako 35 účastníkov. O poplatku rozhodne výbor. U mladších členov ako 18 rokov je poplatok 0€. Poplatok neplatí ani vedúci akcie.

Pri prihlasovaní sú uprednostnení členovia KST Tatran Prešov. Ak do stredy 17:00 pred konaním podujatia nie je naplnený maximálny počet účastníkov, je možné ho doplniť z ostatných klubov alebo z nečlenov KST. Poplatok je rovnaký ako pre členov KST Tatran (nečlenom do 18 rokov sa poplatok neodpúšťa).

Z podujatia je možné sa odhlásiť. Nárok na vrátenie poplatku vzniká pri odhlásení sa z akcie do stredy 17:00 pred začiatkom konania podujatia. Pri neskoršom odhlásení sa poplatok vracia len v prípade nájdenia náhradníka. Náhradníka hľadá prihlásený účastník zásadne v spolupráci s vedúcim (uprednostnení sú členovia KST Tatran Prešov). V opačnom prípade sa zaplatený poplatok nevracia, resp. v prípade neuhradeného poplatku trvá povinnosť jeho úhrady! V prípade zrušenia akcie sa vracia poplatok v plnej výške.

Pri podujatiach mimo štandardného autobusového zájazdu resp. s dodatočnými nákladmi nad jeho rámec (doprava, ubytovanie, strava alebo iné služby) sa prihlasuje, uhrádzajú sa príslušné poplatky a vyhlasuje sa možnosť prihlásenia aj nečlenov klubu v dostatočnom predstihu podľa pokynov vedúceho akcie. Pri odhlásení sa z takejto akcie a nenájdení náhradníka sa pri vrátení poplatkov postupuje podľa storno podmienok poskytovateľa služby nezávisle od pravidiel pre štandardný autobusový zájazd.

Účastníkom celoslovenských podujatí KST sa preplatí účastnícky poplatok po ukončení podujatia. V prípade, ak sa podujatia nezúčastní, o vrátení poplatkov sa rozhodne podľa storno podmienok organizátora.

Pri akciách vo vysokohorskom teréne je nápomocná skupina VhT.

Preplatenie cestovného za použitie vlastného motorového vozidla 0,22€ na km. Použitie musí byť vopred schválené výborom. Poistenie do zahraničia si každý účastník akcie uzatvára samostatne!

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť!